Gingerbread
Cookies Policy

We use cookies to give you the best experience of our site. By using this site or by dismissing this banner you are consenting to their use. Find out how to manage cookies and change your settings.

X

We provide expert advice, practical support and campaign for single parents

 • Join us
 • Log in

Jobs at Gingerbread

Thank you for your interest in working for us. We are an innovative UK charity with a highly committed and skilled team that works hard to improve the lives of single parent families in England and Wales. We support and develop staff, and offer the opportunity to develop your career and get involved in a variety of projects.

We recruit staff from a wide range of backgrounds and ages. We offer flexible working so that all staff can balance work with family and personal development needs.

If you have any queries about working for Gingerbread please email recruitment@gingerbread.org.uk.

Current Vacancies

Helpline Adviser for Single Parents

£24,764 per annum
Full time, 35 hours per week, London
12 month contract (with the possibility of extension to permanent - funding dependent)

We are looking for an enthusiastic adviser to join our expert team delivering advice to single parents across England and Wales on the Gingerbread freephone advice helpline. Following training, you will provide one off telephone advice to single parents on a range of issues including dealing with a break-up, going back to work, sorting out child maintenance and contact arrangements for children and benefit or tax credit issues. 


We are looking for someone with minimum one year’s recent experience of working as an adviser (paid or voluntary) with a good basic knowledge of welfare benefits, tax credits and welfare reform. You must be a quick learner, an excellent communicator with the ability to work in a sometimes pressured helpline environment and a passion for helping single parents.


You will be well supported through our systems for staff development and supervision.  Working alongside your advice and information colleagues, including more senior Advice Workers, you will have the opportunity to learn in depth advice skills and grow in your knowledge.

Closing date for applications:  Friday 8 July 2016 at 5.00pm

Interview date: Tuesday 19 July 2016

Gingerbread provides expert advice, practical support and campaigns for single parents. We welcome applications from all sections of the community, including single parents and those with caring responsibilities.  We offer excellent work-life balance policies for all staff. 

For further information and to apply please see our website www.gingerbread.org.uk.

Gingerbread, the charity for single parent families’ is registered in England and Wales as a company limited by guarantee, no. 402748, and a registered charity, no. 230750

 Project Officer

£24,666 pa FTE (actual £19,733 per annum)
28 hours per week

Gingerbread provides expert advice, practical support and campaigns to improve the lives of single parent families. We work with single parents, including teenage parents, who face substantial barriers to entering education, training or work, to help them gain confidence and skills, and become ready to progress into work or further learning.

This is an exciting opportunity to work on our training programmes, including an ESF project in RCT and the Lottery funded Growing Together Project, an innovative programme working in partnership with Charter Housing Association

As Project Officer you will use your skills to:

 • Recruit single parents to support our programme including planning and attending engagement events
 • Provide guidance and ongoing support
 • Deliver training and workshops to single parents
 • Support accreditation and verification activities
 • Arrange work experience and/ volunteering placements
 • Provide coaching and pre- and post-programme support

 The ideal candidate will have:

 • experience of supporting disadvantaged individuals to commence  the transition to progress towards paid work, education or training
 • relevant and recent IT skills particularly in updating and maintaining databases and participant records
 • experience of delivering training and workshops
 • an understanding of the issues affecting single parents, including young single parents
 • excellent communications skills to inspire single parents and work in partnerships
 • proven ability to work to deadlines, demonstrate strong attention to detail and understand the importance of meeting contractual targets

The post is based in Cardiff with travel to our regional delivery areas, including Rhondda Cynon Taff, Torfaen, Monmouthshire, Caerphilly and Newport.

In return for your dedication to making the new project a success, we will support and develop successful candidates.

For further information about the role and to apply please see our website www.gingerbread.org.uk or to request a hard copy of the application pack, please contact our Wales Office on 02920 471900.

As this role will be working with families and children, an Enhanced Disclosure obtained through the Disclosure and Barring Service is required.

Closing date for applications 26/06/2016 at 5.00pm

 

Swyddog Prosiect

£24,666 y flwyddyn cyfwerth ag amser llawn  (£19,733 yn union)
28 awr yr wythnos

Mae Gingerbread yn cynnig cyngor arbenigol, cymorth ymarferol ac yn ymgyrchu i wella bywydau teuluoedd un rhiant. Rydym yn gweithio gyda rhieni sengl, gan gynnwys rhieni yn eu harddegau, sy’n wynebu rhwystrau sylweddol rhag cael mynediad at addysg, hyfforddiant neu waith, yn eu helpu i fagu hyder a meithrin sgiliau, a dod yn barod i symud ymlaen i waith neu addysg bellach.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio ar ein rhaglenni hyfforddi, gan gynnwys prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn Rhondda Cynon Taf, a’r Prosiect Tyfu Gyda’n Gilydd sy’n cael ei ariannu gan y Loteri, rhaglen arloesol mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Charter.

Fel Swyddog Prosiect, byddwch yn defnyddio eich sgiliau i wneud y canlynol:

 • Recriwtio rhieni sengl i gefnogi ein rhaglen gan gynnwys cynllunio a mynychu digwyddiadau ymgysylltu
 • Darparu arweiniad a chefnogaeth barhaus
 • Darparu hyfforddiant a gweithdai ar gyfer rheini sengl
 • Cefnogi gweithgareddau achredu a dilysu
 • Trefnu profiad gwaith a lleoliadau gwirfoddoli
 • Darparu hyfforddiant a chefnogaeth cyn ac ar ôl y rhaglen

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar y canlynol:

 • profiad o gefnogi unigolion dan anfantais i ddechrau symud ymlaen i addysg, hyfforddiant neu waith cyflogedig
 • sgiliau TG perthnasol a chyfoes, yn arbennig yng nghyswllt diweddaru a chynnal a chadw cronfeydd data a chofnodion cyfranogwyr
 • profiad o ddarparu hyfforddiant a gweithdai
 • dealltwriaeth o'r materion sy’n effeithio ar rieni sengl, gan gynnwys rhieni sengl ifanc
 • sgiliau cyfathrebu ardderchog er mwyn ysbrydoli rhieni sengl a gweithio mewn partneriaethau
 • profiad llwyddiannus o lynu wrth amserlenni, rhoi sylw manwl i fanylion a deall pwysigrwydd cyrraedd targedau contract

Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd ond bydd angen teithio i’n hardaloedd darparu rhanbarthol, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Sir Fynwy, Caerffili a Chasnewydd.

Yn gyfnewid am eich ymroddiad er mwyn sicrhau llwyddiant y prosiect newydd, byddwn yn cefnogi ac yn datblygu ymgeiswyr llwyddiannus.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl ac i wneud cais, ewch i’n gwefan - www.gingerbread.org.uk - neu i gael copi caled o’r pecyn ymgeisio, cysylltwch â’n Swyddfa yng Nghymru drwy ffonio 02920 471900.

Gan fod y rôl hon yn cynnwys gweithio gyda theuluoedd a phlant, bydd angen Datgeliad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw:   26/06/2016 am 5.00pm

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob carfan o'r gymuned, yn cynnwys rhieni sengl a'r rheini â chyfrifoldebau gofal.  Cynigiwn bolisïau cydbwysedd bywyd/gwaith ardderchog i bob un aelod o staff. 

Mae Gingerbread, yr elusen ar gyfer teuluoedd un rhiant wedi'i chofrestru yng Nghymru a Lloegr fel cwmni cyfyngedig drwy warant, rhif 402748, ac elusen gofrestredig, rhif 230750.

 

 

 

Greater Manchester Project Officer

£24,666 pa
35 hours per week
FTC until 31 July 2017, further year’s delivery depending on project performance


Gingerbread provides expert advice, practical support, and campaigns to improve the lives of single parent families. We work with single parents, including teenage parents, who face substantial barriers to entering education, training or work, to help them gain confidence and skills, and become ready to progress into work or further learning.

This is an exciting opportunity to work on our employment and skills programmes.

The projects will be supporting single parents from across Greater Manchester in employment and skills opportunities.

As Project Officer you will use your skills to:

 • Recruit single parents to support our programme including planning and attending engagement events
 • Provide guidance and ongoing support
 • Deliver training and workshops to single parents
 • Support accreditation and verification activities
 • Arrange work experience and / or volunteering placements
 • Provide coaching and pre- and post-programme support

 The ideal candidate will have:

 • experience of supporting disadvantaged individuals to commence  the transition to progress towards paid work, education or training
 • relevant and recent IT skills particularly in updating and maintaining databases and participant records
 • experience of delivering training and workshops
 • an understanding of the issues affecting single parents
 • excellent communications skills to inspire single parents and work in partnerships
 • proven ability to work to deadlines, demonstrate strong attention to detail and understand the importance of meeting contractual targets

The post is based in Manchester with travel to our regional delivery areas.

In return for your dedication to making the project a success, we will support and develop successful candidates.

For further information about the role and to apply please see our website www.gingerbread.org.uk or to discuss requirements or request a hard copy of the application pack, please contact Steve Harding on 07974 429809

As this role will be working with families and children, an Enhanced Disclosure obtained through the Disclosure and Barring Service is required.

Closing date for applications
 27/06/2016 at 09.00amHead of Advice and Information

£39,776 per annum
1 year contract (maternity leave cover); flexible work requests welcomed
Kentish Town, London
Closing date:  Friday 17 June, 5pm


About us

Gingerbread is the national charity working with single parent families. Our multi-channel information and advice services are at the heart of what we do: our service offer includes an expert telephone helpline and a comprehensive package of online information and advice available across our desktop and mobile sites.

In the current economic climate – and with significant reforms taking place in both the benefits / tax credits and child maintenance systems – our role in providing up-to-date, accurate, and accessible information and advice to single parents is more important than ever.  

About you

The Head of Advice and Information is a key role which leads the management and development of all our information and advice services. The successful candidate will have the ability to lead and manage a highly skilled team, and will have strong previous experience of operational service management.

What we offer

We are an innovative charity with a highly committed and skilled team that works hard to improve the lives of single parent families. In return, we support and develop staff, and offer the opportunity to develop your career and get involved in a variety of projects.

We welcome applications from all sections of the community, including single parents and those with caring responsibilities. We offer excellent work-life balance policies for all staff.  

For further information about the role and to apply please download an application below.

We can send you the application pack if you ring us on 0207 428 5420, or write to us HR Department, 520 Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, London NW5 1TL remembering to include your address.

Gingerbread, the charity for single parent families is registered in England and Wales as a company limited by guarantee, no. 402748, and a charity, no. 230750.

Volunteering at Gingerbread

We're looking for dedicated volunteers who want to gain valuable skills and experience, and help single parent families, in a range of different roles.

Read more about volunteering with us.