Mae swyddfa Cymru yng Nghaerdydd, ac o’r fan honno rydym yn gwasanaethu trefi ar hyd a lled Cymru.

Read this page in English  England flag

Mae dros 97,000i o deuluoedd rhiant sengl yng Nghymru, gydag un o bob pedwar cartrefii o dan ofal rhiant sengl. Caerdydd sydd ag un o’r cyfrannau uchaf o gartrefi rhiant sengl yng Nghymru a Lloegr. Yng Nghymru, mae 69% o rieni sengl yn gweithio’n llawn-amser neu’n rhan-amser.iii

Cymorth yng Nghymru

Mae ein gwasanaethau yng Nghymru yn ceisio ymateb i’r heriau mae rhieni sengl yn eu hwynebu.

Rhaglenni

Mae ein rhaglenni hyfforddiant yn helpu rhieni sengl di-waith yng Nghymru. Rydym yn cynnig hyfforddiant cyflogaeth os ydych chi am ailymuno â byd gwaith a datblygu sgiliau ymarferol fel ysgrifennu CV, a  hyfforddiant sgiliau personol os ydych chi wedi bod yn ddi-waith ers cryn dipyn neu eisiau codi’ch hyder.

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant ariannol sy’n benodol ar gyfer anghenion rhieni sengl yng Nghymru, i’ch helpu i ddeall sut gallwch chi reoli’ch arian a chyllidebu ar gyfer eich teulu.

Grwpiau

Mae gennym bedwar grŵp Gingerbread yng Nghymru ar hyn o bryd, a’r rheini’n gweithio ar hyd a lled y wlad. Maen nhw’n cynnig cyfleoedd i rieni sengl rannu eu profiadau a helpu ei gilydd. Gallwch ddod o hyd i’ch grŵp agosaf yma, a dechrau’ch grŵp eich hun hefyd.

Gwybodaeth a chyngor

Lle bynnag rydych chi, rydym yn darparu gwybodaeth ar-lein a llinell gymorth am ddim – sydd o dan ofal cynghorwyr cymwys – i’ch helpu i ddod o hyd i’r atebion sydd eu hangen arnoch chi.

Cyfeiriad

Gingerbread
Titan House
Canolfan Fusnes Bae Caerdydd
Titan Road
Ocean Park
Caerdydd
CF24 5BS

Cysylltu

E-bost: wales@gingerbread.org.uk
Ffôn: 02920 471900 (Swyddfa)
Ffôn: 0808 802 0925 (Llinell Gymorth)

Cyfeiriadau

i. Dadansoddiad Gingerbread. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (2015) Quarterly Labour Force Survey Household Dataset, April-June 2015. Colchester, Essex: Archif Data’r DU. SN: 7817, http://dx.doi.org/10.5255/UKDA-SN-7817-1
ii. Ibid.
iii. Ibid.

Efallai y byddai gennych chi ddiddordeb yn y canlynol hefyd: